DUK

Bendroji informacija

Proceso lankstumas: šalys gali pasirinkti arbitrų skaičių, arbitražinio nagrinėjimo vietą, kalbą ir kitas arbitražinio nagrinėjimo sąlygas, kurios neprieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo ir Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamento normoms.

Mažesnės laiko sąnaudos: jei šalys linkusios bendradarbiauti, supaprastinto arbitražo proceso tvarka ginčas gali būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas greičiau nei per 1 mėnesį, kitais atvejais – greičiau nei per 2 mėnesius.

Mažesnės finansinės sąnaudos: Lietuvos arbitražo teismui mokami arbitražo mokesčių dydžiai yra ne tik mažesni nei bylinėjimosi teisme išlaidos, bet ir yra vieni prieinamiausių lyginant su kitomis tokio pobūdžio institucijomis.

Mažesnes finasines sąnaudas lemia:

  • galimybė šalims spręsti ginčą pačioms, nesinaudojant atstovų paslaugomis;
  • lanksti ieškinio sumų ir, atitinkamai, administravimo mokesčio diferenciacija. Plačiau žiūrėkite: Paslaugų kainos.
  • galimybė spręsti ginčą supaprastintu arbitražo procesu sumokant fiksuotą, nuo ieškinio sumos nepriklausantį administravimo mokestį. Plačiau žiūrėkite: Paslaugų kainos.

Proceso konfidencialumas: arbitražo procesas yra konfidencialus. Proceso konfidencialumas apima ne tik posėdžių uždarumą, bet ir visos informacijos, susijusios su konkretaus ginčo esamu ar buvusiu nagrinėjimu (pavyzdžiui, duomenų apie ginčo šalis, ginčo pobūdį ir patį ginčo buvimo faktą), neviešinimą.

Siekiant užtikrinti proceso konfidencialumą, bet kokia informacija apie bylos nagrinėjimą teikiama asmeniškai tik ginčo šalims ar jų įgaliotiems asmenims. Informacija taip pat gali būti teikiama teismui ar kitoms teisėsaugos institucijoms įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau net ir tokiu atveju, prašyme pateikti informaciją turi būti tiksliai įvardinta, kokios būtent informacijos reikia.

Aukšta arbitrų kvalifikacija: į rekomenduojamų arbitrų sąrašą įtraukiami pripažinti ginčų sprendimo specialistai. Arbitrus renkasi pačios šalys. Tai lemia galimybę ginčo sprendimą pavesti geriausiems tos srities profesionalams.

Paprasta sprendimų pripažinimo ir vykdymo procedūra Lietuvoje ir užsienyje: Lietuvoje arbitražo sprendimo ir teismo sprendimo vykdymo tvarka yra tokia pati. Užsienyje arbitražo sprendimai yra pripažįstami ir vykdomi vadovaujantis 1958 m. Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo.

 

Institucinis ir ad hoc yra dvi skirtingos arbitražo rūšys. Institucinio arbitražo atveju bylos nagrinėjimą arbitražu administruoja ir organizuoja nuolatinė arbitražo institucija. Jos funkcijos daugiausiai yra susijusios su arbitrų skyrimu, jų nušalinimo klausimų svarstymu, dokumentų persiuntimu, patalpų posėdžiams suteikimu, konsultavimu sprendimų vykdymo klausimais ir pan. Tuo tarpu ad hoc arbitražo atveju ginčo šalys pačios tiesiogiai bendrauja su arbitrais, tariasi dėl jų atlygio, proceso eigos, terminų, rūpinasi posėdžiams tinkama vieta ir t.t..

Abi arbitražo rūšys turi savo privalumų ir trūkumų. Paprastai institucinis arbitražas yra brangesnis, tačiau tuo pačiu šalims yra suteikiamos ginčo nagrinėjimo organizavimo ir administravimo paslaugos, kurios taupo šalių ir arbitrų laiką.

Lietuvos arbitražo teismas – 2010 m. įsteigta nuolatinė arbitražo institucija, kurios pagrindinis tikslas yra organizuoti ir administruoti įvairių ginčų sprendimą arbitražu.

Lietuvos arbitražo teismas siūlo naujos kokybės ginčų sprendimo arbitražu paslaugas, pasižyminčias profesionalumu, efektyvumu, ekonomiškumu, naujausių technologijų taikymu bei geriausios užsienio valstybių praktikos atspindėjimu. Plačiau žiūrėkite: Bendroji informacija.

Lietuvos arbitražo teismui mokami arbitražo mokesčiai yra ne tik mažesni nei bylinėjimosi teisme išlaidos, bet ir yra vieni prieinamiausių lyginant su kitomis tokio pobūdžio institucijomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos arbitražo teisme yra galimybė spręsti ginčą supaprastintu arbitražo procesu. Mokestis už šio proceso administravimą nepriklauso nuo ieškinio sumos. Taip pat taikoma lanksti ieškinio sumų ir, atitinkamai, administravimo mokesčio diferenciacija. Plačiau žiūrėkite: Paslaugų kainos.

Arbitražo išlyga

Aiškus nuolatinės arbitražo institucijos įvardinimas arbitražo išlygoje leidžia išvengti papildomo klausimo dėl šios institucijos kompetencijos nagrinėti kilusį ginčą sprendimo ir tokiu būdu leidžia operatyviau, o neretai ir ekonomiškiau išspręsti kilusį ginčą.

Jei arbitražo išlygoje nėra nurodytas konkrečios nuolatinės arbitražo institucijos pavadinimas arba nurodytas neegzistuojančios institucijos pavadinimas, o ieškinys ar pareiškimas pateikiamas Lietuvos arbitražo teismui, inicijavus arbitražo procedūrą ir paskyrus arbitrą (arbitrus), iki jo (jų) nustatyto termino atsiliepimui pateikti pabaigos, atsakovas turi teisę reikšti pretenziją dėl arbitražo kompetencijos. Atsakovui išreiškus prieštaravimus dėl Lietuvos arbitražo teismo kompetencijos spręsti konkretų ginčą, šis klausimas sprendžiamas arbitro (arbitrų) vadovaujantis „Kompetencijos – kompetencijos“ doktrina, kuri reiškia, kad arbitražo teismas turi teisę pats priimti sprendimą dėl savo kompetencijos nagrinėti ginčą, įskaitant atvejus, kai kyla abejonių dėl arbitražinio susitarimo buvimo arba jo galiojimo.

Taip, įrašydamos arbitražo išlygą šalys gali iš karto susitarti dėl arbitrų skaičiaus, arbitražinio nagrinėjimo vietos, kalbos ir kitų klausimų, susijusių su arbitražo procesu, kiek tai neprieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo bei Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamento normoms.

Arbitražo išlygos tekstas nesiskiria, tačiau ginčas negali būti nagrinėjamas supaprastintu arbitražo procesu, jeigu arbitražo išlygoje šalys yra susitarusios dėl didesnio nei vienas arbitrų skaičiaus.

Arbitražo išlyga (arbitražinis susitarimas) galioja, jei yra parengta rašytine forma ir abiejų šalių pasirašyta. Toks susitarimas laikomas sudarytu ne tik, jei jis įformintas bendru šalių pasirašytu dokumentu, bet ir šalims apsikeitus raštais (kurie gali būti siunčiami elektroninių ryšių galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrintas perduodamos informacijos vientisumas ir autentiškumas) ar kitais dokumentais, kuriuose fiksuojamas tokio susitarimo sudarymo faktas, arba yra kitokių rašytinių įrodymų, kad šalys yra sudariusios ar pripažįsta arbitražinį susitarimą. Pakankamu arbitražiniam susitarimui įrodyti yra ir šalių apsikeitimas ieškininiu pareiškimu ir atsiliepimu į ieškinį, kuriuose viena iš šalių tvirtina, o kita šalis neneigia, kad tarp jų sudarytas arbitražinis susitarimas. Taigi, arbitražinis susitarimas galioja net ir tuo atveju, jei sutarties tekstą pasirašė tik viena sutarties šalis, o kita šalis savo konkliudentiniais veiksmais patvirtino, kad sutartis, kurioje yra arbitražinė išlyga, yra galiojanti ir ją vykdė.

Taip, jei šalys sutaria jau kilusį ginčą spręsti arbitražu. Toks susitarimas galioja, jei yra parengtas rašytine forma ir abiejų šalių pasirašytas arba šalys apsikeičia raštais (kurie gali būti siunčiami elektroninių ryšių galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrintas perduodamos informacijos vientisumas ir autentiškumas) ar kitais dokumentais, kuriuose fiksuojamas tokio susitarimo sudarymo faktas arba kitu būdu išreiškė savo susitarimą spręsti kilusį ginčą arbitražu.

Ieškinio pateikimas

Ieškinį gali pateikti ieškovas arba jo įgaliotas asmuo. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant ginčą arbitražu šalį atstovauti (taigi ir paduoti ieškinį) gali ne tik advokatai ar jų padėjėjai, bet ir kiti šalies įgalioti asmenys (pavyzdžiui, įmonės teisininkas, kitas įmonės vadovo įgaliotas asmuo ar pats įmonės vadovas).

Prieš pateikiant ieškinį būtina susimokėti registravimo bei arbitražo administravimo mokesčius. Registravimo mokestis yra fiksuotas ir negrąžinamas. Sprendžiant ginčą supaprastinto proceso tvarka šie mokesčiai yra fiksuoti neatsižvelgiant į reikalavimo sumą. Plačiau žiūrėkite: Paslaugų kainos.

Taip, išskyrus tuos atvejus, kai patiriamos papildomos su arbitražo procesu susijusios išlaidos. Tokiu atveju papildomai mokamas kompensavimo mokestis, skirtas padengti faktiškai patirtas išlaidas, susijusias su skubių tarptautinių siuntų pristatymo paslaugomis, arbitro kelione, vertėjo paslaugomis, ekspertų, liudytojų kvietimu ir pan.

Atkreiptinas dėmesys, kad kompensavimo mokestis privalo būti sumokėtas per sąskaitoje-faktūroje numatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki galutinio sprendimo priėmimo. Teikiant  ieškinį ar pareiškimą šio mokesčio iš anksto mokėti nereikia.

Registravimo mokestis yra negrąžinamas.

Arbitražo administravimo mokestis ar jo dalis Lietuvos arbitražo teismo pirmininko nutartimi gali būti grąžinamas jį sumokėjusiai šaliai tokia tvarka:

  1. grąžinami 100 procentų sumokėtos sumos, kai ieškovas atsisako ieškinio arba jį atsiima iki pranešimo apie gautą ieškinį atsakovui išsiuntimo dienos;
  2. grąžinami 75 procentai sumokėtos sumos, kai ieškovas atsisako ieškinio arba jį atsiima iki Arbitražo teismo sudarymo dienos;
  3. grąžinama nuo 20 iki 40 procentų sumokėtos sumos, kai arbitražinis nagrinėjimas nutraukiamas vienu iš Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamento 63 straipsnio 2 dalyje išvardytų pagrindų.
  4. grąžinama nuo 20 iki 40 procentų sumokėtos sumos, kai ieškinys paliekamas nenagrinėtu vienu iš Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamento 63 straipsnio 4 dalyje išvardytų pagrindų.

Arbitražo administravimo mokestis nėra grąžinamas:

  1. jei byla buvo nagrinėta supaprastinto arbitražo proceso tvarka;
  2. Lietuvos apeliaciniam teismui ar Lietuvos Aukščiausiajam Teismui panaikinus Arbitražo teismo sprendimą;
  3. Priėmus nutartį palikti ieškinį nenagrinėtu Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamento 14 straipsnio 3 dalyje nustatytu pagrindu, t.y. jeigu šalys per 5 darbo dienas nuo Lietuvos arbitražo teismo pirmininko nurodymo nesumoka kompensavimo mokesčio.

Ieškinio priėmimas ir arbitro (arbitrų) skyrimas

Siekiant užtikrinti operatyvų ir objektyvų ginčo nagrinėjimą, ieškinyje reikia nurodyti siūlomo arbitro kandidatūrą.

Jei tarp šalių sudarytoje arbitražo išlygoje numatyta, kad ginčą spręs vienas arbitras, ieškinyje ieškovo nurodytą kandidatūrą Lietuvos arbitražo teismas derina su atsakovu. Nustatytu terminu nepavykus suderinti abiem šalims priimtinos arbitro kandidatūros, arbitrą skiria Lietuvos arbitražo teimo pirmininkas iš rekomenduojamų arbitrų sąrašo.

Jei tarp šalių sudarytoje arbitražo išlygoje numatyta, kad ginčą spręs trijų arbitrų kolegija, ieškinyje ieškovas nurodo iš savo pusės skriamą arbitrą. Lietuvos arbitražo teismas kreipiasi į atsakovą dėl arbitro iš jo pusės paskyrimo. Paskyrus abu arbitrus, jie išsirenka trečiąjį arbitrą. Nustatytu terminu šalių paskirtiems arbitrams nepavykus susiderinti trečiojo arbitro kandidatūros, trečiąjį arbitrą skiria Lietuvos arbitražo teimo pirmininkas iš rekomenduojamų arbitrų sąrašo.

Lietuvos arbitražo teismo internetiniame puslapyje galite pasirinkti arbitrą iš Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašo pagal jo pavardę, profesinę veiklą, specializaciją, darbo kalbą.

Rekomenduojama prieš renkantis arbitrą plačiau pasidomėti jo veikla, kompetencija bei turima patirtimi. Lietuvos arbitražo teismas gali suteikti išsamesnę informaciją apie savo rekomenduojamus arbitrus.

Atkreiptinas dėmesys, kad jei šalys nustatytu terminu negali susitarti dėl arbitro kandidatūros, jį paskiria Lietuvos arbitražo teismo pirmininkas iš rekomenduojamų arbitrų sąrašo.

Galima. Šiuo atveju pateikiant ieškinį ar atsakovui informuojant Lietuvos arbitražo teismą apie pageidaujamą arbitrą, reikia pateikti papildomą dokumentą – laisvos formos rašytinį siūlomo kandidato į arbitrus sutikimą būti arbitru konkrečioje byloje.

Arbitro nešališkumo ir nepriklausomumo užtikrinimas – tiek paties arbitro bei jį skiriančios institucijos, tiek ir šalių pareiga, kadangi pasirinkusios spręsti ginčą arbitražu šalys ne tik gali susitarti dėl ginčą spręsiančių arbitrų skaičiaus, jų skyrimo tvarkos, bet ir, jau inicijavus ginčą, dėl konkrečių nepriklausomų ir nešališkų arbitrų kandidatūrų.

Siekdamas užtikrinti arbitro nešališkumą ir nepriklausomumą Lietuvos arbitražo teismas imasi keleto priemonių. Visų pirma, asmuo, į kurį Lietuvos arbitražo teismas kreipiasi dėl galimo jo skyrimo arbitru yra įpareigojamas raštu pranešti Lietuvos arbitražo teismui apie visas aplinkybes, galinčias kelti pagrįstų abejonių dėl jo nepriklausomumo ar nešališkumo.

Įsitikinus, kad tokių aplinkybių nėra, asmuo, prieš paskiriant jį arbitru, pasirašo nešališkumo ir nepriklausomumo konkrečioje byloje deklaraciją, kuria pasižadama objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis arbitražinio nagrinėjimo šalių lygiateisiškumo, autonomiškumo, rungimosi, ekonomiškumo, kooperacijos bei arbitro nešališkumo ir nepriklausomumo principais atlikti arbitro pareigas. O taip pat patvirtinama, kad nėra aplinkybių, kurios galėtų kelti abejonių dėl arbitro nešališkumo ar nepriklausomumo.

Jei pagrįstų abejonių dėl arbitro nepriklausomumo ar nešališkumo keliančios aplinkybės atsirado po arbitro paskyrimo ar arbitražinio nagrinėjimo metu, arbitras ar apie šias aplinkybes sužinojusi šalis privalo nedelsiant apie jas pranešti Lietuvos arbitražo teismui. Tokiu atveju sprendžiamas arbitro nu(si)šalinimo klausimas.

Arbitras gali būti nušalintas, jei kyla abejonių dėl arbitro nepriklausomumo ar nešališkumo, taip pat jei paaiškėja kad arbitras neturi šalių susitarime numatytos kvalifikacijos. Tokiu atveju, jeigu šalys raštu nesutarė kitaip, šalis, norinti pareikšti arbitrui nušalinimą, turi per 5 dienas nuo to momento, kai sužinojo apie Arbitražo teismo sudarymą arba apie aplinkybes, sukėlusias abejonių dėl arbitro nešališkumo ir nepriklausomumo ar kvalifikacijos trūkumo, pranešti raštu Arbitražo teismui nušalinimo motyvus. Jei Arbitražo teismas per 5 dienas nepriima nutarties dėl arbitro (-ų) nu(si)šalinimo, šį klausimą išsprendžia Lietuvos arbitražo teismo pirmininkas priimdamas nutartį, kuri yra galutinė ir neskundžiama.

Arbitražinis nagrinėjimas

Proceso konfidencialumas apima ne tik posėdžių uždarumą, bet ir visos informacijos, susijusios su konkretaus ginčo esamu ar buvusiu nagrinėjimu (pavyzdžiui, duomenų apie ginčo šalis, ginčo pobūdį ir patį ginčo kilimo faktą), neviešinimą.

Siekiant užtikrinti proceso konfidencialumą, bet kokia informacija apie bylos nagrinėjimą teikiama asmeniškai tik ginčo šalims ar jų įgaliotiems asmenims. Informacija taip pat gali būti teikiama teismui bei kitoms teisėsaugos institucijoms įstatymų numatytais atvejais. Tačiau net ir tokiu atveju, prašyme pateikti informaciją turi būti tiksliai įvardinta, kokios būtent informacijos reikia.

Pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo supaprastintu arbitražo procesu nagrinėjamas, jeigu ginčas kyla dėl piniginių reikalavimų, kilnojamojo daikto ar vertybinių popierių priteisimo ir jeigu arbitražinėje išlygoje šalys nėra susitarusios dėl didesnio nei vienas arbitras arbitrų skaičiaus.

Bylos nagrinėjimui supaprastinto proceso tvarka nustatomi trumpesni procesiniai terminai. Gavus pareiškimą, nedelsiant paskiriamas arbitras, kuris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsprendžia pareiškimo priėmimo klausimą, surašo Arbitražo teismo sprendimo projektą ir šiuos bei kitus procesinius dokumentus išsiunčia atsakovui.

Šie supaprastinto arbitražo proceso ypatumai leidžia išspręsti ginčą su mažesnėmis laiko ir lėšų sąnaudomis.

Arbitražinio nagrinėjimo trukmė didele dalimi priklauso nuo šalių noro bendradarbiauti sprendžiant ginčą, bylos medžiagos gausumo ir sudėtingumo, nagrinėjimo pobūdžio. Jei ginčas yra sprendžiamas supaprastinto arbitražo proceso tvarka ir šalys linkusios bendradarbiauti, ginčas gali būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas greičiau nei per 1 mėnesį, kitais atvejais – greičiau nei per 2 mėnesius.

Arbitražo teismo sprendimo priėmimas ir vykdymas

Jei skolininkas nevykdo Arbitražo teismo sprendimo, reikia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į Arbitražo teismo vietos apylinkės teismą, šiuo atveju, į Vilniaus miesto apylinkės teismą (Laisvės pr.  79 A, Vilnius, LT-06144) su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Su šiuo raštu reikėtų kreiptis į antstolį, kurio aptarnaujamose teritorijoje yra skolininko gyvenamoji, buveinės, turto buvimo ar darbo vieta.

Arbitražo teismo sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui (Vasario 16-osios g. 1, Vilnius LT-01503) per mėnesį nuo Arbitražo teismo sprendimo priėmimo.

Jei skolininkas gyvena kitoje valstybėje ir geranoriškai nevykdo Arbitražo teismo sprendimo, šalis gali kreiptis į tos valstybės teismą su prašymu pripažinti ir vykdyti Arbitražo teismo sprendimą. Prie prašymo turi būti pridėtas (1) Arbitražo teismo sprendimo originalas arba patvirtinta kopija, (2) arbitražinio susitarimo (sutarties, kurioje yra įrašyta arbitražinė išlyga) originalas arba patvirtinta kopija. Teismas taip pat gali pareikalauti ir kitų dokumentų, pavyzdžiui, pažymos apie Arbitražo teismo sprendimo priėmimo ir įsigaliojimo datą, dokumentų, įrodančių, kad atsakovas buvo tinkamai informuotas apie arbitražo procesą ir kt. Šiuos dokumentus savo kompetencijos ribose parengia Lietuvos arbitražo teismas šalies prašymu ta kalba, kuria buvo nagrinėta arbitražo byla. Atkreiptinas dėmesys, kad prašymas ir prie jo pridedami dokumentai turi būti pateikti užsienio valstybės teismui su vertimu į jos valstybinę kalbą, jei ta kalba nesutampa su kalba, kuria buvo nagrinėta arbitražo byla.

Supaprastintas arbitražo procesas

Pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo supaprastintu arbitražo procesu nagrinėjamas, jeigu ginčas kyla dėl piniginių reikalavimų, kilnojamojo daikto ar vertybinių popierių priteisimo ir jeigu arbitražinėje išlygoje šalys nėra susitarusios dėl didesnio nei vienas arbitras arbitrų skaičiaus.

Bylos nagrinėjimui supaprastinto proceso tvarka nustatomi trumpesni procesiniai terminai. Gavus pareiškimą, nedelsiant paskiriamas arbitras, kuris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsprendžia pareiškimo priėmimo klausimą, surašo Arbitražo teismo sprendimo projektą ir šiuos bei kitus procesinius dokumentus išsiunčia atsakovui.

Šie supaprastinto arbitražo proceso ypatumai leidžia išspręsti ginčą su mažesnėmis laiko ir lėšų sąnaudomis.

Ekonomiškumas: mažesni registravimo ir administravimo mokesčiai. Administravimo mokestis nepriklauso nuo reikalavimų sumos;

Operatyvumas: jei šalys linkusios bendradarbiauti, ginčas gali būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas greičiau nei per 1 mėnesį.

Jei gavote Arbitražo teismo pranešimą dėl numatomo Arbitražo teismo sprendimo priėmimo ir jo priedus, galite arba per pranešime nustatytą terminą sumokėti ieškovo reikalaujamas sumas ir apie tai pranešti Lietuvos arbitražo teismui, arba pareiškti prieštaravimus dėl ieškovo pateikto reikalavimo. Tik tuo atveju, jei nesiimsite nei vieno iš šių veiksmų, Arbitražo teismas priims galutinį sprendimą, kuris įsigalios nuo jo priėmimo dienos ir privalės būti nedelsiant vykdomas.