Arbitražo procesas

Proceso Lietuvos artbitražo teisme schema

Arbitražo išlyga

Ieškinio pateikimas

Ieškinio priėmimas ir arbitro (arbitrų) skyrimas

Arbitražinis nagrinėjimas

Arbitražo teismo sprendimo priėmimas ir vykdymas

1 žingsnis. Arbitražo išlyga

Kuomet šalys derina sutarties sąlygas ir rengiasi sandorio sudarymui, jos beveik niekada nesitiki, jog šis bendro darbo rezultatas ateityje gali sąlygoti konfliktų kilimą. Vis dėlto tokių galimybių apsvarstymas yra labai svarbus toliaregiškam verslininkui, kadangi būtent šiuo metu šalys yra maksimaliai linkusios bendradarbiauti visais klausimais. Tai yra tinkamiausias laikas drauge apsvarstyti arbitražo, kaip galimo iš sutarties kylančių ginčų sprendimo būdo, išlygos įtraukimo į sutarties sąlygas galimybę.
D.U.K

2 žingsnis. Ieškinio pateikimas

Deja, bet vykdant sutartis dažnai kyla įvairaus pobūdžio nesutarimai. Jeigu sutartyje yra nustatyta, kad visi ginčai, kylantys iš sutarties bus sprendžiami Lietuvos arbitražo teisme, nebelikus galimybių nesutarimus išspręsti taikiai, reikalinga parengti ieškinį, atitinkantį Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamento nustatytus reikalavimus, ir pateikti adresu: Ukmergės g. 223, LT-07156 Vilnius, arba, jei Jūs naudojate sertifikuotas elektroninio parašo technologijas, išsiųsti jį elektroniniu paštu adresu: [email protected] Registravimo ir arbitravimo mokesčiai turėtų būti sumokėti prieš paduodant ieškinį arba tuoj po to. Ieškinyje rekomenduojame nepamiršti nurodyti Jūsų pasirinkto arbitro kandidatūrą.
D.U.K

3 žingsnis. Ieškinio priėmimas ir arbitro (arbitrų) skyrimas

Gautas ieškinį yra užregistruojamas ir, jei jis atitinka Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamente nustatytus reikalavimus, Lietuvos arbitražo teismo pirmininkas arba jo pavedimu kitas Lietuvos arbitražo teismo darbuotojas išsiunčia atsakovui pranešimą apie gautą ieškinį kartu su Lietuvos arbitražo teismo pirmininko nutartimi dėl arbitražo proceso inicijavimo. Šioje nutartyje būna nurodomas terminas per kurį reikia paskirti savo arbitrą (jei arbitražinėje išlygoje buvo numatyta, jog ginčus nagrinės arbitrų kolegija), arba pasisakyti dėl savo pozicijos ieškovo siūlomos arbitro kandidatūros atžvilgiu (jeigu, numatyta, jog ginčą nagrinės vienas arbitras). Šalims suderinus arbitro (arbitrų) kandidatūras, Lietuvos arbitražo teismo pirmininko nutartimi paskiriamas arbitras (arbitrai) ir jam (jiems) perduodama visa bylos medžiaga. Šalims, per Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamente nustatytą terminą, nesutarus dėl arbitro (arbitrų) kandidatūros, įgyvendindamas arbitražo procedūros operatyvumo principą, arbitrą (trūkstamą)  paskiria Lietuvos arbitražo pirmininkas iš Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašo.
D.U.K

4 žingsnis. Arbitražinis nagrinėjimas

Arbitražinio nagrinėjimo pradžia yra laikoma bylos medžiagos perdavimo arbitrui (arbitrams) (toliau – Arbitražo teismui) diena. Gavęs bylos medžiagą Arbitražo teismas nutartimi, esant poreikiui, ieškovui skiria terminą ieškinio trūkumams šalinti arba išsprendžia ieškinio priėmimo klausimą ir vykdo tolimesnį arbitražo bylos nagrinėjimą nustatydamas terminą atsakovui pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuriame turi būti nurodytos aplinkybės ir įrodymai, kuriais jis grindžia savo nesutikimą su ieškiniu. Nustatytu terminu atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, byla nagrinėjama toliau, remiantis kitais dokumentais, kurie yra byloje. Kaip ir sprendžiant ginčą teisme, Arbitražo teismas nagrinės bylą, tirs įrodymus, esant poreikiui apklaus liudytojus.
D.U.K

5 žingsnis. Arbitražo teismo sprendimo priėmimas ir vykdymas

Pilnai ištyrus visus pateiktus dokumentus ir kitus Arbitražo teismui pristatytus įrodymus, Arbitražo teismas priims galutinį sprendimą byloje. Atkreipiamas dėmesys, kad Arbitražo teismo sprendimas nėra skundžiamas apeliacine tvarka. Vis dėlto egzistuoja teisinės galimybės kreiptis į Lietuvos apeliacinį teismą su skundu dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo, jei šalis mano, kad egzistuoja bent vienas iš Arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindų, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsnyje (procedūrinio pobūdžio pažeidimai arba prieštaravimas viešajai tvarkai). Arbitražo teismo sprendimas įsiteisėja nuo priėmimo momento ir šalių turi būti vykdomas. Jeigu Arbitražo teismo, kurio vieta yra Lietuvos Respublikoje, sprendimas nevykdomas, Arbitražo teismo vietos apylinkės teismas šalies prašymu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka išduoda vykdomąjį raštą. Atkreiptinas dėmesys, kad Arbitražo teismo sprendimai gali būti pripažinti ir vykdomi visose valstybėse, kurios yra ratifikavusios Niujorko konvenciją (1958 m.).
D.U.K